2012 Argentina

Seminario 2012 Komei Jyuku Argentina

En esta visita de Sekiguchi sensei practicamos MJER y naginatajutsu. Muchos kenshi se sumaron a Komei Jyuku Argentina.